Home

แนวความคิดทางการศึกษาอนุบาล

แนวคิดการศึกษาแนวพุทธ โดย ศ. สุมน อมรวิวัฒน์ January 20, 2010. สามแนวความคิดหลัก หลักการบูรณาการทางการศึกษาตามนัยแห่งพุทธธรรม. หลักการจัดประสบการณ์ของเด็กช่วงอายุ 3-6 ปี ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยได้กล่าวไว้ว่า การจัดประสบการณ์จะต้องจัดในรูปแบบบูรณาการผ่านการเล่น. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับอนุบาล การศึกษา 2560 จ านวน 1 ห้อง 28 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบ. เมื่อกล่าวชื่อโรงเรียนอนุบาลแห่งแรกของรัฐ บุคลากรในวงการศึกษาปฐมวัยน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักชื่อ โรงเรียนสาธิตอนุบาล.

แนวคิดการศึกษาแนวพุทธ โดย ศ

นวัตกรรมการศึกษาแนววอลดอร์ฟมีรากฐานมาจากมนุษยปรัชญา (Anthroposophy)โดย ดร.รูดอร์ฟ สไตเนอร์ (Rudolf Steiner 1861-1925) ได้นำมาจัดการศึกษาในโรงเรียน. แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ประกอบด้วย การเป็นบุคคลใฝ่เรียนรู้ การมีรูปแบบจำลองทางความคิด.

แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวั

  1. โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชญาณ์นันท์ รชตะวิวรรธน์ (น้องจิณณะ) ที่สามารถสอบเข้าโรงเรียนสาธิต.
  2. ของทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย ช้ันอนุบาลปีที่2 หลังการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการ 3) ศึกษ
  3. เฟรดริค วิลเฮล์ม เฟรอเบล เฟรดริค วิลเฮล์ม เฟรอเบล (Ferdrrick Wilhelm Froebel, ค.ศ. 1782 - 1852) เป็น นักการศึกษาชาวเยอรมัน ผู้ได้รับเอาแนวความคิดทาง.
  4. เป็นความคิดที่โรงเรียนขนาดเล็กต้องการมานานแล้ว เนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็กในปัจจุบัน ถูกกำหนดให้สอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้น ป.6 จำนวน 8.
  5. การศึกษา ในความหมายทั่วไปอย่าง สำหรับปัจจุบันนี้มีการแบ่งระดับชั้นทางการศึกษาออกเป็นขั้นๆ เด็กในโรงเรียนอนุบาล.

ละอออุทิศกับวิถีทางการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย La-orutis

  1. นักการศึกษาเสนอรัฐออกนโยบาย โรงเรียนชนะ เยียวยาความเสียหายทางการศึกษาจาก covid-19 งานวิจัยระบุปิดเรียน 4 เดือนเกิดภาวะเรียน.
  2. นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation) หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตาม.
  3. เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการศึกษาทาง จากสภาพปัญหาและแนวความคิดดังกล่าว ผู้วิจัย 2559 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม จ าน.
  4. ลูกดิชั้นอยู่ชั้น อ.3 อายุ 5 ขวบครึ่ง เป็น 1 ใน 14 คน ที่ยังเขียน 1-50 ไม่ได้ ทั้งๆที่มีตัวอย่างให้ดู เอาง่ายๆ ออกแนวจะเป็นเด็กสมาธิสั้นคะ ครูก็ถ่าย.
  5. ตามที่ทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้จัดอบรมเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัย ณ โรงแรม Best Western Plus Grand Howard ในวัน.

เด็กปฐมวัย โดย ผศ.ดร. ชลาธิป สมาหิโต ณ สมาคมอนุบาลแห่ง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมทำให้เกิดการพัฒนาทางความคิดออกแบบสิ่งต่าง ๆ ได้. ปัญหาคุณภาพทางการศึกษาไทยในปัจจุบัน (แนวทางการแก้ปัญหาระบบ : ปัญหาคุณภาพทางการศึกษาไทยในปัจจุบั โรงเรียนอนุบาลกฤตยา เพื่อเตรียมความพร้อมพัฒนาสู่สาธิตฯ โทร. 098-289-8533, 02-982-590 เป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นด้วยแนวความคิดว่า อนุบาล ไม่ใช่ โรงเรียน เหมือนกับการศึกษาในระดับอนุบาล (early childhood) ตามหลักสูตร.

แนวการสอนแบบวอลดอร์ฟ (Waldorf) - Learning Discoverytoyo

แนวคิดทางสังคมและทฤษฎีสังคม. แนวคิดทางสังคม (Social thought) หมายถึง ความคิดของมนุษย์โดยมนุษย์และเพื่อมนุษย์ ความคิดที่มนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมา. แนวความคิดด้านการตลาด ปัจจุบัน มีการศึกษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็น ความ ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริกา

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ถ.วชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 โทร. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต

แนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดย ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษ คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา (2539) ให้ความหมายไว้ว่า นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง แนวความคิดหรือวิธีการหรือ. มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม,Live Broadcast ,Ondemand,เรียนผ่าน. ทฤษฎีและแนวความคิดแบบดั้งเดิมนี้ได้เริ่มต้นช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในช่วงที่โลก. แนวการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ชุด สนุกรู้สนุกคิดกับคณิตศาสตร์รอบตัว เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล.

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา - นาย ปณิธาน ณ นคร - GotoKno

จากคำกล่าวของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2522 : บทนำ) ที่ว่า ได้มีการตื่นตัวเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในต่างประเทศมาเป็นเวลานาน. กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๙-) โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน บทที่1 แนวคิดทฤษฎี นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการศึกษา (innotech: บทที่1 แนวคิดทฤษฎี นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการศึกษา ในช่วงนี้การศึกษาของไทยมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด มีแผนการศึกษาชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติเกิดขึ้นหลายฉบับจนถึงแผน. ผลการใช้ชุดการสอนโดยใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอดที่มีต่อ ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านจ านวนของเด็กปฐมวัย

แนวการสอนแบบต่าง

Video: ทฤษฎีทางจิตวิทยาการศึกษา - จิตวิทยาสำหรับครู (502 204) รศ

View flipping ebook version of แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ปีการศึกษา 2562 published by Thaninrat Kritchanthat Sirivisalsuwan on 2020-03-14. Interested in flipbooks about แผนยกระดับผล. โรงเรียนอนุบาลทอฝัน ระดับชั้น: อนุบาล ติดต่อ: 38/2 ซ. การเคหะบางบัว พหลโยธิน ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ โทร. 02 579 6376. โรงเรียนอนุบาลดวงจิ Engineering Sense แนวข้อสอบความถนัดทางวิศวกรรม PAT 3 เล่มนี้ เป็นหนังสือสรุปเนื้อหาความถนัดทางวิศวกรรม และแนวข้อสอบซึ่งมีความใกล้เคียงกับข้อสอบจริง. โรงเรียนอนุบาลรุ้งเพชร ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2551 เป็นโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน. การศึกษาขั้นอนุบาล -- แม่ริม (เชียงใหม่) ความคิดสร้างสรรค์ในเด็ก Page : 1 2 3

Early Childhood Education: ความหมายของการศึกษาปฐมวั

แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาปฐมวัย (พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖3 2. พัฒนาการทางความคิดมากกว่าความจำ ไม่มีทฤษฎีใดในโลกที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ เช่น ครั้งหนึ่งคนเคยเชื่อว่าโลกแบน แต่ กาลิเลโอ ก็พิสูจน์ให้เห็น. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา edu2104 แนวความคิด วิธีสอนของฟรอเบลเน้นที่การสอนเด็กอนุบาล ดังนั้นการสอนจึงออกมา.

บทที่ 11 นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย แผนการสอนประจาบท 1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เพื่อให้เข้าใจความหมายและความสาคัญของนวัตกรรม 2 ทฤษฎีทางการศึกษา. เอเธนส์ เป็นศิษย์ คนสำคัญของโสคราติส ตามแนวความคิดของพลาโตนั้น กล่าวว่า การศึกษา คือ. การจัดกิจกรรมศิลปะนอกห้องเรียนเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 = Provision of outdoor art activities to enhance creative thinking of the. เด็กปฐมวัยกับผลงานศิลปะ วันนี้การพับสีของนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 1 พรุ่งนี้คิวอนุบาล 2 (ปั๊มมือให้เป็นรูปร่าง) คิวต่อไปอนุบาล 3 (ดีดสีให้.

นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง การนำเอาความคิดหรือวิธีปฏิบัติทางการศึกษาใหม่ๆมาใช้กับการศึกษา (วรวิทย์ นิเทศศิลป์: 2551 เเนวทางการจัดการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร แนวทางการบริหารงานวิชาการการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 หัวข้อที่4 แนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษา ทางด้านศาสนา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โสคราติส ตามแนวความคิดของพลาโตนั้น กล่าวว่า.

ตอบสนองแนวความคิดในการจัดการศึกษารายบุคคล ซึ่งจะต้องออกแบบระบบเพื่อรองรับความก้าวหน้าของ เทคโนโลยีด้านต่างๆ 3 344 Vol.4 No.2 July - December 2015 Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus 2. ปรัชญาสัจวิทยานิยมหรือนิรันตรนิยม เป็นปรัชญาที่เชื่อว่าว่าโลกนี้มีบางสิ่งที่มีคุณค่าถาว แนวคิด ทฤษฎี ทางการศึกษา 1. จอนห์น ดิวอี้ (John Dewey) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ตัดสินใจด้วยตนเอง ผู้สอน มีหน้าที่ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา การเรียนรู้. ความคิดเชิงทฤษฎีจะท าให้เกิดการขยายหรือปรับปรุงทฤษฎีเดิม 2) ใช้วางกรอบความคิดการวิจัย(Provide conceptual frame works นวัตกรรมทางการศึกษาที่ยึดแนวความคิดพื้นฐานเป็นหลัก สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท. ความแตกต่างระหว่างบุคคล. ความพร้อ

การศึกษานอกระบบ มีอะไรบ้าง แนวการศึกษาในระบบ นอกระบบ

รวม 21 แฟรนไชส์การศึกษา น่าลงทุน 2021 ขายอะไรดี 256 ปรัชญาความคิดของขงจื่อแพร่หลายไปทั่วโลก ทำให้ทุกปีมักจะมีผู้นำต่างประเทศและมิตรสหายจำนวนมากมาเยี่ยมชมบ้านเกิดของขง. ตอนนี้ลูกสาว 2 ขวบเต็มแล้ว ก็เลยเริ่มหา รร.แบบจริงจัง ตอนแรกๆคิดเอาไว้ว่าอยากให้ลูกเรียน รร.ที่ค่อนข้างเก่งเรื่องภาษาอังกฤษ ที่สนใจก็คือ. แบบสรุปผลการประเมินพัฒนาการนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2550 Author Prer-Instal โดยการคัดเลือกรับนักเรียนที่เป็นตัวแทนประชากรวัยเรียนของชุมชนเมืองบลูมิงตัน และเขตแมคคลีตามสภาพทาง สังคม เศรษฐกิจ.

โรงเรียนอนุบาลลำพูน 41 ถนนสนามกีฬา ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 โทร. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ทางโรงเรียนจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน วันที่ 27-28 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ที่เดิม ด้วยประการที่เป้าหมายหลักของการศึกษารัฐศาสตร์คือ การแสวงหาหนทางหรือการที่จะทำความเข้าใจ (understanding) ถึงที่มาและความเป็นไปของปรากฎการณ์ต..

ตั้งแต่ชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยพบว่าใน ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ก าหนดเป็นนโยบายทาง การศึกษาให้ แต่ละรัฐน า STEM Education มา. ในยุคที่มีการระบาดของโรคร้ายอย่าง โควิด-19 เกิดการปรับเข้าสู่สมดุลธรรมชาติใหม่ที่เป็นผลจากการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติจึงจำเป็นต้องลด. แนวความคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 2.1 ความหมายของนโยบายสาธารณะ หากจะพิจารณาถึงความหมายของนโยบายสาธารณะอย่างสั้น กะทัดรัด.

ระดับการศึกษา : อนุบาล - Satit Pattana Schoo

หมู่วิชาการศึกษาปฐมวัย ซึ่งอยู่ในหมวดวิชา ครุศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้ 1. พื้นฐานการศึกษาปฐมวัย (107-1--) 2 การศึกษาก่อนวัยเรียน ได้แก่ การศึกษาในชั้นอนุบาลและการดูแลเด็กโดยศูนย์ดูแลเด็กเล็ก โดยจะรับนักเรียนอายุ 3-6 ปี โรงเรียน.

โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ พ่อแม่ให้ชีวิต แสงอารีย์สรรสร้าง

ระดับการศึกษา. อนุบาล. หลักสูตรและการเรียนการสอน. เตรียมอนุบาล; อนุบาล 1; อนุบาล 2; อนุบาล 3; การสมัครเรียน; Reggio Emilia; บรรยากาศห้องเรีย มุมความรู้และงานเกี่ยวกับการศึกษา ระดับการศึกษามหาบัณฑิต คุณครูดารุณี ประพันธ์.ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียน อนุบาลสุรินทร

บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีของนักการศึกษา 5

ความฉลาดหรือความสามารถของเด็ก ๆ ไม่ได้วัดกันที่ความฉลาดทางด้านสติปัญญา (IQ) เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีความสามารถอีกหลากหลายด้านที่สำคัญต่อ. 2) การสนับสนุนอุปกรณ์รับสัญญาณการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้กับโรงเรียนปลายทาง ในปีการศึกษา 2562 มูลนิธิ ฯ จัดสรรอุปกรณ์.

เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษ

Title: การวิเคราะห์ แนวคิด หลักการ การกำหนดนโยบาย และการวางแผนการศึกษา ดร.จักพงศ์ สุวรรณรัศมี โรงเรียนบริหารธุรกิจคิงส์ตัน พัทยา อาทิตย์ที่ 19. เว็บการศึกษาระดับ อนุบาล - ประถมศึกษา (ช่วงชั้นที่ 1) รวมแบบฝึกหัด และ ตัวอย่างข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ. โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี. เวทีวิชาการโต๊ะกลถกประเด็น ทำไมอนุบาลจึ [] การจัดการศึกษา ยอมถอย !!!พ.ร.บ.ปฐมวัย ไม่บังคับห้ามเด็กสอบเข้าป. โรงเรียนอนุบาลช้างเผือกก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.๒๕๔๘ จัดการเรียนการสอนระดับชั้นเด็กเล็กถึงอนุบาล ๓ โดยอาจารย์ชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญเป็นครู.

การศึกษา - วิกิพีเดี

บทความเรื่อง การศึกษาระดับปฐมวัยสำคัญอย่างไร เด็กปฐมวัยทำไมต้องจัดการศึกษาให้ จำเป็นแค่ไหน นี่คือคำถามที่ผู้ใหญ่ นักวิชาการ. โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา หมู่ที่ 6 ถนนวิบูลย์ธรรมรักษ์ ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต รบกวนถามคุณพ่อ คุณแม่ ที่มีลูกเคยเรียน / กำลังเรียน / เรียนจบแล้ว จากโรงเรียนแนววอลดอร์ฟ ว่ามีความคิดเห็นยังไงบ้าง ผลกระทบจากคนรอบข้าง อยาก.

นักการศึกษาเสนอรัฐออกนโยบาย โรงเรียนชนะ เยียวยาความ

ที่ให้เริ่มตั้งแต่ระดับอนุบาล อยู่บนแนวความคิดเดียวกันว่า การให้การศึกษาเป็นการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ระยะยาว (Investment. การศึกษาในระดับโรงเรียนในประเทศออสเตรเลียจะรวมถึง เด็กก่อนวัยเรียน เตรียมอนุบาล (หรือโรงเรียนอนุบาล) โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยมศึกษาตอน. โอกาสทาง การศึกษา ของนักเรียน ครู และโรงเรียน จ.น่าน กับ การพัฒนาที่ยั่งยื โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 124 ถนนอรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.. จากการศึกษาพัฒนาการของความคิดสร้างสรรค์ โดย จากการศึกษาของมานส์ ยืนยันว่าความคิดสร้างสรรค์แสดงออกมาอย่างอิสระใน.

ความหมายแนวคิดของนวัตกรรม - นางสาว สุภาพร เพียรดี - GotoKno

สำหรับเด็กปฐมวัยนั้น เรื่องของภาษานับว่าเป็นหนึ่งในทักษะพื้นฐานที่เด็กจะต้องเรียนรู้ เพื่อใช้ในการสื่อสารและดำเนินชีวิตประจำวัน. โรงเรียนอนุบาลร่มไม้ เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขต ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี ก่อตั้งในปีพ.ศ.2539 โดยจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมระดับอนุบาล.

คุยกับ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่องการทำงานและการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทาง. ดาวน์โหลดฟรี แผนการจัดการเรียนรู้(แผนการสอน) หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สื่อการเรียนรู้ ครบทุกชั้น ตั้งแต่อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ. ~ ๓ ~ นวัตกรรมการสอนแบบใหม่ๆ การอ่านและการเขียน Weblog บล็อก (อังกฤษ: blog) เป็นค ารวมมาจากค าวา เว็บล็อก (อังกฤษ: weblog) เป็นรูปแบบเว็บไซต์ประเภ แนวความคิดทางการเม ือง (Political Concept) วัตถุประสงค 1. รู จักเจ าของแนวความค ิดทางการเม ืองในย ุคต าง ๆ 2 8# ผลการพัฒนาความพรอมทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่ 2 โดยใชเกมการศึกษา สมพิศ สวัสดี,ชวนพิศ รักษาพวก 5 โรงเรียนทางเลือก เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น เพราะเป็นโรงเรียนที่มีแนวการเรียนการสอนต่างจากโรงเรียนหรือการศึกษากระแสหลัก แต่ยังอยู่ใน.